เกี่ยวกับเรา
   บริษัท  สิทธิยนต์  กรุ๊ป  จำกัด    มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่าย
   และขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมามากกว่า
   30 ปีได้จำหน่ายรถขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับหน่วยงานราชการมามาก
   กว่า 200 ชุดและทางบริษัทยังรับขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยเครื่องขุดเจาะ
   ที่ทัน สมัยที่สุดและเครื่องอัดอากาศขนาดแรงดันสูงสามารถเจาะได้
   หลุมขนาดใหญ่  และความลึกถึง 700 เมตรพร้อมจำหน่ายเครื่องขุด
   เจาะบ่อบาดาล,    อุปกรณ์การเจาะและอุปกรณ์ประปาทุกชนิดและ
   รับสำรวจแหล่งน้ำบาดาล